Historia szkoły

Obecny Zespół Szkół Ekonomicznych w Toruniu, w składzie którego znajdują   szkoły  Technikum Nr1 im. gen. Elżbiety Zawackiej i Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr1 im. gen. Elżbiety Zawackiej  sięga swymi korzeniami do roku 1920 kiedy to utworzono w Toruniu Państwową Dokształcającą Szkołę Handlową. Szkoła ta przechodziła różne losy organizacyjne. W roku 1932 na podbudowie istniejącej Szkoły Handlowej utworzono klasę czwartą o kierunku ekonomiczno-handlowym, a absolwenci tej klasy otrzymali uprawnienia równorzędne z maturą licealną. W roku 1936 Szkoła Handlowa w Toruniu została przekształcona w 4-letnie Gimnazjum Kupieckie, a na podbudowie tegoż gimnazjum w 2-letnie Liceum Handlowe.

W okresie okupacji hitlerowskiej polska szkoła handlowa nie istniała, a okupanci zorganizowali szkołę handlową dla Niemców. W marcu 1945 roku bezpośrednio po wyzwoleniu Torunia restytuowane Kuratorium Okręgu Szkolnego Pomorskiego poleciło Klemensowi Dębowskiemu zorganizowanie Państwowego Spółdzielczego Liceum Handlowego i Państwowej Rocznej Szkoły Przysposobienia Spółdzielczego i powierzyło mu tymczasowe pełnienie obowiązków dyrektora szkoły. Z dniem 14 kwietnia 1945 roku rozpoczęła się nauka szkolna w 5-cio pokojowym mieszkaniu przy ul. Konopnickiej 11. Na skutek starań Polskiego Związku Zachodniego oraz dla zmniejszenia problemów kadrowych w administracji państwowej Ministerstwo Oświaty zezwoliło na zorganizowanie Liceum Administracji . Z dniem 10 stycznia 1946 roku powstała nowa placówka w tym samym pomieszczeniu z nauką popołudniową dla młodzieży pracującej (zgłosiło się ponad 40 uczniów i uczennic). W czerwcu 1946 roku egzamin maturalny zdawało 35 uczniów klasy drugiej Liceum Spółdzielczego, a 46 absolwentów Rocznej Szkoły Przysposobienia Spółdzielczego zakończyło naukę. Rok szkolny 1946/47 stanowił punkt zwrotny w rozwoju szkoły, została ona przeniesiona do 3- piętrowego budynku przy ul. Mickiewicza 81.

Zorganizowano pracownię towaroznawczą, handlu spółdzielczego, powiększyła się wydatnie biblioteka szkolna, która liczyła wówczas 1500 voluminów. Na terenie szkoły zorganizowano Spółdzielczy Samorząd Szkolny, pojęty jako spółdzielnia uczniowska, która prowadziła różną działalność: dożywianie, wypożyczanie książek, imprezy szkolne, koło ekonomiczno-prawne, utrzymywanie porządku i czystości w szkole, prowadzono sklep szkolny oraz samopomoc korepetycyjną. Otwarcie sklepu szkolnego traktowano jako czynnik wychowawczy i łączyło się ono z obchodami pierwszego święta Spółdzielczego w odrodzonym Państwie. W ciągu wielu lat powojennych zmieniały się programy, specjalności i kierunki kształcenia. Powstało Technikum Finansowe i oddzielne Technikum Handlowe. Na bazie tych szkół utworzono dwie szkoły pod ogólną nazwą Technikum Ekonomiczne nr 1 przy ul. Sienkiewicz oraz Technikum Ekonomiczne nr 2 przy ul. Mickiewicza. Dopiero 20 lat po wyzwoleniu w roku 1965 połączono obie szkoły jako Technikum Ekonomiczne i przeniesiono je do nowego budynku przy ul. Grunwaldzkiej 39.

Dyrektorem został mianowany Leon Świątnicki. W roku 1975 decyzją władz oświatowych szkołę przekształcono w Zespół Szkół Ekonomicznych. W jego składzie funkcjonowało wówczas Liceum Ekonomiczne, Liceum Zawodowe nr 2, Liceum Ekonomiczne dla Pracujących, Zasadnicza Szkoła Handlowa, a także Policealne Studium Ekonomiczne dla Pracujących. Od 1 września 1977 roku w szkole zaczęła działać Dziewczęca Orkiestra Dęta założona i prowadzona przez Benedykta Pniewskiego. Powstały wówczas klasy muzyczne skupiające dziewczęta grające w orkiestrze. W pewnym okresie swego istnienia liczyła ona ponad 100 osób. Wkrótce Dziewczęca Orkiestra Dęta stała się efektowną i znaczącą wizytówką Zespołu Szkół Ekonomicznych. W roku 1978 decyzją prezydenta miasta uroczyście nadano szkole imię Małgorzaty Fornalskiej i przyznano prawo posiadania sztandaru. Po przekształceniach ustrojowych w 1990 roku w ogólnoszkolnym referendum społeczność Zespołu Szkół Ekonomicznych zrezygnowała z dotychczasowej patronki.

W 1987 roku dyrektorem Zespołu Szkół Ekonomicznych został mianowany Andrzej Wadowski. W tym okresie budynek szkoły powiększono, przy korytarzu prowadzącym do sali gimnastycznej dobudowano pomieszczenie służące jako szatnia dla młodzieży. W ciągu lat zmieniały się rodzaje szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych. Powstało Liceum Administracji Państwowej, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Liceum Ekonomiczne po Zasadniczej Szkole Zawodowej, Technikum Hotelarskie. W roku 1995 utworzono Liceum Techniczne, które w 1996 roku z powodu trudności lokalowych przeniesionodo budynku Szkoły Podstawowej nr 29 przy ul. Kosynierów Kościuszkowskich. Funkcjonowało ono do 2004 roku. Powstało również Policealne Studium Zawodowe. W roku 1990 funkcję dyrektora Zespołu objął Czesław Ficner, pełnił ją do roku 2007.

Obecnie dyrektorem Zespołu Szkół Ekonomicznych jest Grażyna Żołnierkiewicz. Na początku lat 90-tych przebudowano pomieszczenie szatni dla młodzieży. Wzniesiono na nim dodatkowe piętro, gdzie urządzono pracownie komputerowe. Od tego czasu szkoła jest systematycznie wyposażana w komputery coraz to nowszej generacji.

W latach 2003-2005 uczniowie Andrzej Tomaszewski i Anna Bratkowska stworzyli i prowadzili stronę internetową ZSE (www.zset.pl). W 2003 roku wzięli udział w ogólnopolskim konkursie na najlepszą szkolną witrynę internetową zdobywając dla ZSE tytuł Szkoły Miesiąca w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. Obecnie strona internetowa prowadzona jest przez ich następców. W szkole wydawana była również gazetka szkolna. Początkowo nazywała się Harpagon , później przyjęła nazwę Propaganda . W międzyczasie w Liceum Technicznym wydawano gazetkę Plus Minus . Uczniowie naszej szkoły wykazywali się nie tylko umiejętnościami dziennikarskimi i literackimi, ale też zdolnościami plastycznymi i muzycznymi. Prezentacja ich twórczości odbywała się na corocznych Wieczorach Autorskich. Uzdolniona artystycznie młodzież brała również udział w imprezach poświęconych polskim świętom narodowym (Narodowe święto Niepodległości, Konstytucja 3-go Maja) i religijnym (jasełka) oraz w imprezach okolicznościowych (m.in. uroczyste pożegnanie klas maturalnych). Ważnym czynnikiem wychowawczym była i jest działalność Samorządu Szkolnego ( opiekun Łucja Modzelewska), w którym uczniowie mają za zadanie nauczyć się podejmowania samodzielnych i ważnych decyzji dotyczących ich samych i życia szkoły. Przy samorządzie działa Rzecznik Praw Ucznia. Na terenie naszej szkoły odbywają się także zajęcia pozalekcyjne, tzw. koła zainteresowań: koło informatyczne, chemiczne, Młodego Sprzedawcy, sportowe (imprezy wewnątrzszkolne Puchar Dyrektora Szkoły oraz zajęcia pozaszkolne), rachunkowości, j.obcych i polonistyczne, orkiestra dęta (w dalszym ciągu prowadzona przez Benedykta Pniewskiego), klub europejski EuroEkonomik, koło Młodego Ekonomisty. Dzięki funkcjonowaniu kół zainteresowań młodzież zdobywa wysokie pozycje w różnego typu olimpiadach i konkursach. Mamy finalistów i laureatów ( szczegółowe informacje o osiągnięciach uczniów na stronie internetowej szkoły), którzy już przed maturą mieli indeksy

Zespół Szkół Ekonomicznych jest szkołą o określonym profilu, dlatego bardzo istotną rzeczą staje się zainspirowanie uczniów do podejmowania działań o charakterze ekonomicznym. W roku szkolnym 2004/2005 młodzież stworzyła na terenie szkoły miniprzedsiębiorstwo o nazwie Ekobaby , a w roku 2005/2006 w miniprzedsiębiorstwo Venus . Działalność ta odbywa się w ramach konkursu Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Ponadto uczniowie corocznie biorą udział w Dniu Przedsiębiorczości i w lokalnych firmach zapoznają się z problemami działalności gospodarczej. Stosując w praktyce wiedzę uzyskaną na zajęciach i poszerzoną w kole Młodego Ekonomisty młodzież bierze udział w szkolnej internetowej grze giełdowej (w sposób wirtualny) oraz w konkursie Z klasy do kasy , w którym podejmuje również decyzje dotyczące inwestycji. Zagadnieniami ekonomicznymi związanymi z Unią Europejską i rolą Polski w jej strukturach zajmują się uczniowie z klubu europejskiego EuroEkonomik. W 2002 roku jego członkowie uczestniczyli w Okrągłym Stole Klubów Europejskich i Targach Klubów Europejskich.

W roku szkolnym 2004/2005 w ramach współpracy z Europejskim Centrum Młodzieży w Łodzi zostały zorganizowane dwa wyjazdy: do Norwegii i Wlk. Brytanii, gdzie zrealizowano projekty biznesowo-językowe związane z zakładaniem firm w warunkach innego kraju. Nasza szkoła brała również udział w projekcie Europejczycy na drodze w nowe tysiąclecie . Został on zrealizowany w latach 2000-2002 w ramach programu Sokrates-Comenius finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Zespół Szkół Ekonomicznych wspólnie ze szkołami Gymnasium Hamm z Hamburga (Niemcy) i Lemvig-Gymnasium z Lemvig (Dania) pracował nad projektem przez dwa lata. W ramach programu Sokrates-Comenius szkoła uczestniczyła również w projekcie Morze Bałtyckie nasza radość czy zmartwienie . W naszej szkole odbyło się spotkanie przedstawicieli państw nadbałtyckich, następnie uczniowie naszej szkoły i opiekunowie projektu wyjechali z rewizytą na Litwę. Bardziej szczegółowy wykaz osiągnięć uczniów naszej szkoły posiadają Przewodniczący Komisji Przedmiotowych poszczególnych przedmiotów. Potrzebne informacje można znaleźć również na stronie internetowej szkoły. Zespół Szkół Ekonomicznych w 2007 roku zajął 5 miejsce w rankingu szkół toruńskich, 22 w regionie i 302 w kraju. Szkoła uzyskała  w 2007 roku w  konkursie organizowanym przez NBP tytuł  "Szkoły Przedsiębiorczości". Szkoła uzyskała  w 2007 roku w  konkursie organizowanym przez NBP CERTYFIKAT JAKOŚCI "SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI".


Podziel się z innymi: Delicious Facebook Google Live Reddit StumbleUpon Tweet This Yahoo

Copyright © 1920-2016 Zespół Szkół Ekonomicznych w Toruniu, ul. Grunwaldzka 39, 87-100 Toruń, tel. +48 566544613 | All rights reserved
Technikum Nr 1 im. gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 im. gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
Wojciech J.