Informacje dla maturzystów

Centralna Komisja Egzaminacyjna - tutaj znajdziesz  najnowsze informacje o maturze

 Ważne terminy dla maturzystów w roku szkolnym 2018/2019

28 września 2018 r. - zapoznanie uczniów i ich rodziców z możliwymi dostosowaniami warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego.

1 października 2018 r. - przyjęcie od uczniów lub absolwentów wstępnych deklaracji oraz dokumentów uprawniających do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego.

7 lutego 2019 r. - przyjęcie od uczniów i absolwentów deklaracji ostatecznych; przyjęcie brakującej dokumentacji uprawniającej do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego. 

11 lutego 2019 r. – wystąpienie dyrektora szkoły  do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z wnioskiem o wyrażenie zgody na przystąpienie ucznia lub absolwenta do egzaminu maturalnego w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, nieujętych w komunikacie o dostosowaniach (załącznik 4a) w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych

11 lutego 2019 r. - poinformowanie na piśmie ucznia lub absolwenta o wskazanym odpowiednio przez radę pedagogiczną lub przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu maturalnego do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych,

11 marca 2019 r. -  poinformowanie na piśmie absolwenta z innej szkoły, skierowanego na egzamin przez dyrektora OKE o sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu maturalnego do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych

14 lutego 2019 r. - złożenie przez ucznia/absolwenta oświadczenia o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania informacji

14 marca 2019 r. - złożenie przez ucznia/absolwenta absolwenta z innej szkoły, skierowanego na egzamin przez dyrektora OKE oświadczenia o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania informacji.

6 marca 2019 r. - opracowanie i ogłoszenie szkolnego harmonogramu przeprowadzania części ustnej egzaminu maturalnego zgodnie z instrukcją OKE.

23 kwietnia 2019 r. - przyjęcie od uczniów, którzy uzyskali tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej, wniosku o wprowadzenie zmian w deklaracji oraz niezwłoczne poinformowanie OKE o tej zmianie.

6–23 maja 2019 r. - przeprowadzenie części pisemnej egzaminu maturalnego w terminie głównym zgodnie z harmonogramem OKE.

15-16 maja 2019 r. - przeprowadzenie egzaminów ustnych z języka angielskiego zgodnie z harmonogramem dyrektora ZSE.

21-22 maja 2019 r. - przeprowadzenie egzaminów ustnych z języka polskiego zgodnie z harmonogramem dyrektora ZSE.

3–19 czerwca 2019 r. - przeprowadzenie egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym w części pisemnej.

4 lipca 2019 r. – ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego; wydanie świadectw i zaświadczeń absolwentom, którzy przystępowali do egzaminu maturalnego w terminie głównym i dodatkowym.

11 lipca 2019 r. – zebranie oświadczeń absolwentów o zamiarze przystąpienia do egzaminu poprawkowego.

20 sierpnia 2019 r. - przeprowadzenie części pisemnej egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym.

20–21 sierpnia 2019 r. - przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym.

11 września 2019 r. – wydanie świadectw i zaświadczeń absolwentom, którzy przystępowali do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym.

Egzamin ustny z języka polskiego

Egzamin trwa ok. 15 minut i składa się z wypowiedzi monologowej oraz rozmowy z zespołem przedmiotowym. Egzamin sprawdza umiejętność tworzenia wypowiedzi na określony temat, inspirowanej tekstem kultury.

- Wypowiedź monologowa zdającego:

 • · trwa ok. 10 minut (zdający może wygłosić swoją wypowiedź w czasie krótszym niż 10 minut; czas wypowiedzi zdającego nie może być jedynym i wiążącym kryterium negatywnej oceny)
 • · nie może być przerywana przez zespół przedmiotowy (z wyjątkiem sytuacji, kiedy upłynął czas na nią przeznaczony).

 - Rozmowa z zespołem przedmiotowym:

 • · trwa ok. 5 minut
 • · może dotyczyć zagadnienia określonego w poleceniu, tekstu kultury dołączonego do polecenia oraz treści i tekstów kultury przywołanych przez zdającego w wypowiedzi
 • · rozmowa nie może polegać na odpytaniu zdającego (za pomocą kilku– kilkunastu pytań); pytania nie mogą także dotyczyć faktograficznych detali dotyczących lektury / omówionych tekstów kultury, niepowiązanych z problemem określonym w temacie
 • · rozmowa nie może być przedłużana z powodu krótszej wypowiedzi monologowej zdającego.

W czasie trwania egzaminu zdający nie może korzystać ze słowników i innych pomocy.

- Ustalanie liczby punktów

 • · po przeprowadzeniu egzaminu dla grupy 5 zdających zespół przedmiotowy ustala liczbę punktów przyznanych każdemu zdającemu z tej grupy oraz przekazuje zdającym informację o przyznanej punktacji.

Egzamin ustny z języka obcego

Egzamin prowadzony jest w danym języku obcym nowożytnym, trwa ok. 15 minut i składa się z rozmowy wstępnej i trzech zadań; czas na zapoznanie się z treścią zadań jest wliczony w czas przeznaczony na wykonanie poszczególnych zadań.

- W rozmowie wstępnej oraz zadaniach 2. i 3. egzaminujący zadaje wyłącznie pytania zamieszczone w zestawie dla egzaminującego.

Egzamin przebiega w następujący sposób:

rozmowa wstępna - egzaminujący zadaje zdającemu kilka pytań związanych z jego życiem i zainteresowaniami; po rozmowie wstępnej egzaminujący przekazuje wylosowany wcześniej zestaw zdającemu

zadanie pierwsze - przeprowadzenie rozmowy, w której zdający i egzaminujący odgrywają wskazane w poleceniu role;

zadanie drugie - zdający opisuje ilustrację zamieszczoną w wylosowanym zestawie oraz odpowiada na trzy pytania postawione przez egzaminującego;  

zadanie trzecie - zdający wypowiada się na podstawie materiału stymulującego i odpowiada na dwa pytania postawione przez egzaminującego.

Zdający wykonuje zadania w takiej kolejności, w jakiej są one zamieszczone w zestawie egzaminacyjnym; nie ma możliwości powrotu do zadania, które zostało zakończone lub opuszczone.

W czasie trwania egzaminu zdający nie może korzystać ze słowników i innych pomocy.

W czasie trwania egzaminu zdającym nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych.

Zespół przedmiotowy ustala liczbę punktów przyznanych każdemu zdającemu bezpośrednio po jego wyjściu z sali egzaminacyjnej. Po przeprowadzeniu egzaminu dla grupy 5 zdających zespół przedmiotowy informuje zdających o ustalonych wynikach egzaminu.

Egzamin pisemny

Podczas egzaminu w części pisemnej obowiązuje:

 • · wejście do sali egzaminacyjnej za okazaniem dowodu osobistego lub paszportu;
 • · zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych bądź korzystania z takich urządzeń w tej sali;
 • · zakaz wnoszenia i używania przyborów innych niż wymienione w komunikacie o przyborach;
 • · umieszczenie małej butelki z wodą, którą zadający mogą wnieść do sali na podłodze przy nodze stolika, aby zdający przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych;
 • · konieczność sprawdzenia poprawności numeru PESEL na naklejkach przygotowanych przez OKE;
 • · poprawność zakodowania pracy egzaminacyjnej; 
 • · samodzielność wykonywania zadań egzaminacyjnych;
 • · zakaz zachowania się w sposób uniemożliwiający lub utrudniający pracę innym zdającym.

Naruszenie ww. zasad może skutkować unieważnieniem egzaminu!

Opis egzaminu

Egzamin maturalny w „nowej" formule

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016, poz. 2223) ze zmianami.

Egzamin maturalny w „starej" formule

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. 2007, Nr 83, poz. 562)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzenia sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

* Egzamin maturalny składa się z części ustnej, ocenianej w szkole oraz z części pisemnej ocenianej przez egzaminatorów wpisanych do ewidencji egzaminatorów prowadzonej przez okręgowe komisje egzaminacyjne.
* Egzamin maturalny jest przeprowadzany jeden raz w ciągu roku szkolnego – w okresie od maja do września.
* Egzamin maturalny zdawany jest w macierzystej szkole zdającego.
* Zdający może być skierowany przez dyrektora OKE na część ustną egzaminu z poszczególnych przedmiotów do innej szkoły, jeśli w macierzystej szkole nie ma możliwości powołania przedmiotowego      zespołu egzaminacyjnego z tych przedmiotów.
* W uzasadnionych przypadkach zdający może być kierowany przez dyrektora OKE na część pisemną egzaminu do innej szkoły.
* Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego, zdaje obowiązkowo:
w części ustnej:
a) język polski (egzamin bez określania poziomu)
b) język obcy nowożytny wybrany spośród języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego (egzamin bez określania poziomu),
w części pisemnej:
a) język polski na poziomie podstawowym,
b) matematykę na poziomie podstawowym,
c) język obcy nowożytny, ten sam, co w części ustnej, na poziomie podstawowym,
d) wybranego przedmitu na poziomie rozszerzonym i nie więcej niż pięciu przedmiotów dodatkowych:
w części ustnej: 
  z języka obcego nowożytnego – jeżeli jest to inny język niż zadeklarowany jako przedmiot obowiązkowy – egzamin bez określania poziomu,
w części pisemnej:

 • z języka polskiego – na poziomie rozszerzonym,
 • z matematyki – na poziomie rozszerzonym,
 • z języka obcego nowożytnego – jeżeli jest to ten sam język, który zadeklarował jako przedmiot obowiązkowy – na poziomie rozszerzonym,
 • z języka obcego nowożytnego – jeżeli jest to inny język niż zadeklarowany jako obowiązkowy – na poziomie podstawowym albo rozszerzonym,
 • z biologii, chemii, filozofii, fizyki i astronomii, geografii, historii, historii muzyki, historii sztuki, informatyki, języka łacińskiego i kultury antycznej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego, wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o tańcu – na poziomie podstawowym albo rozszerzonym,
 • z języka mniejszości narodowej – na poziomie podstawowym lub rozszerzonym
  • * Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego jest zdawany w części ustnej i w części pisemne z tego samego języka.
   * Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego może być zdawany w części ustnej albo w części pisemnej, albo w obu tych częściach.
   * Wybór przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym nie jest zależny od typu szkoły, do której uczęszczał absolwent, ani od przedmiotów nauczanych w tej szkole.

   • Warunki uzyskania świadectwa

   • * Absolwent, który z wszystkich przedmiotów obowiązkowych uzyska co najmniej 30% pkt., otrzyma świadectwo dojrzałości.
    * Wyniki z egzaminów dodatkowych oraz zdawanych w języku obcym będącym drugim językiem nauczania nie mają wpływu na uzyskanie świadectwa.
    * Absolwent, który nie zda wyłącznie jednego egzaminu obowiązkowego w części ustnej albo pisemnej, może przystąpić do niego ponownie w sesji poprawkowej w sierpniu. Prawo to nie      
       dotyczy osób nieobecnych na egzaminie.
    * Absolwent, który otrzyma świadectwo, może w kolejnych sesjach egzaminacyjnych zadeklarować podwyższanie wyników oraz nowe przedmioty dodatkowe.
    * Absolwent, który nie zda więcej niż jednego egzaminu obowiązkowego, może przystąpić do tych egzaminów w kolejnej sesji. 

   * Termin wydania świadectw dojrzałości i aneksów do świadectw dojrzałościz egzaminu maturalnego przeprowadzanego w maju i w czerwcu 2019 roku: 04 lipca 2019 r.

   Kto może być zwolniony z egzaminu z danego przedmiotu?
    
   1. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych są zwolnieni z egzaminu z danego przedmiotu. 
   2. Laureatom i finalistom olimpiad uprawnienie wymienione w pkt 1. przysługuje także wtedy, gdy przedmiot nie był objęty szkolnym planem nauczania danej szkoły. 
   3. Osoba zwolniona z egzaminu będzie miała na świadectwie dojrzałości w rubryce danego przedmiotu wpisaną informację o uzyskaniu 100% punktów z tego przedmiotu na wybranym poziomie.

   

  Stara matura: 

  Tematy maturalne z języka polskiego - egzamin ustny

  Tematy w formacie DOC  Podziel się z innymi: Delicious Facebook Google Live Reddit StumbleUpon Tweet This Yahoo

  Copyright © 1920-2016 Zespół Szkół Ekonomicznych w Toruniu, ul. Grunwaldzka 39, 87-100 Toruń, tel. +48 566544613 | All rights reserved
  Technikum Nr 1 im. gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 im. gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
  Wojciech J.