Informacje dla maturzystów

Centralna Komisja Egzaminacyjna - tutaj znajdziesz  najnowsze informacje o maturze

 Ważne terminy dla maturzystów w roku szkolnym 2017/2018

30 września termin składania przez ucznia do dyrektora szkoły deklaracji wstępnych

30 września termin składania dokumentacji uprawniającej do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

07 lutego ostateczny termin nanoszenia zmian w deklaracjach – (deklaracja ostateczna), weryfikacja danych w deklaracjach

4 marca ogłoszenie harmonogramu egzaminów ustnych

6 marca ogłoszenie informacji o dodatkowych materiałach pomocniczych na egzaminach

4 kwietnia termin złożenia dyrektorowi szkoły bibliografii wykorzystanej do opracowania wybranego tematu (dotyczy języka polskiego)

25 kwietnia zakończenie roku szkolnego w klasach maturalnych

4 maja rozpoczęcie sesji egzaminacyjnej (egzamin pisemny z języka polskiego)

5 – 25 maja część ustna egzaminu maturalnego przeprowadzana wg harmonogramów ustalanych w szkołach

4 – 20 czerwca egzamin maturalny w terminie dodatkowym

3 lipca rozdanie świadectw dojrzałości

do 12 lipca złożenie do dyrektora szkoły pisemnego oświadczenia o przystąpieniu do egzaminu poprawkowego

21 sierpnia pisemny egzamin poprawkowy godz. 9.00

21– 22 sierpnia ustny egzamin poprawkowy

11 września rozdanie świadectw dojrzałości po sesji poprawkowej 


Opis egzaminu

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzenia sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

* Egzamin maturalny składa się z części ustnej, ocenianej w szkole oraz z części pisemnej ocenianej przez egzaminatorów wpisanych do ewidencji egzaminatorów prowadzonej przez okręgowe komisje egzaminacyjne.
* Egzamin maturalny jest przeprowadzany jeden raz w ciągu roku szkolnego – w okresie od maja do września.
* Egzamin maturalny zdawany jest w macierzystej szkole zdającego.
* Zdający może być skierowany przez dyrektora OKE na część ustną egzaminu z poszczególnych przedmiotów do innej szkoły, jeśli w macierzystej szkole nie ma możliwości powołania przedmiotowego      zespołu egzaminacyjnego z tych przedmiotów.
* W uzasadnionych przypadkach zdający może być kierowany przez dyrektora OKE na część pisemną egzaminu do innej szkoły.
* Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego, zdaje obowiązkowo:
w części ustnej:
a) język polski (egzamin bez określania poziomu)
b) język obcy nowożytny wybrany spośród języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego (egzamin bez określania poziomu),
w części pisemnej:
a) język polski na poziomie podstawowym,
b) matematykę na poziomie podstawowym,
c) język obcy nowożytny, ten sam, co w części ustnej, na poziomie podstawowym,
d) wybranego przedmitu na poziomie rozszerzonym i nie więcej niż pięciu przedmiotów dodatkowych:
w części ustnej:

 • z języka obcego nowożytnego – jeżeli jest to inny język niż zadeklarowany jako przedmiot obowiązkowy – egzamin bez określania poziomu,
  w części pisemnej:
 • z języka polskiego – na poziomie rozszerzonym,
 • z matematyki – na poziomie rozszerzonym,
 • z języka obcego nowożytnego – jeżeli jest to ten sam język, który zadeklarował jako przedmiot obowiązkowy – na poziomie rozszerzonym,
 • z języka obcego nowożytnego – jeżeli jest to inny język niż zadeklarowany jako obowiązkowy – na poziomie podstawowym albo rozszerzonym,
 • z biologii, chemii, filozofii, fizyki i astronomii, geografii, historii, historii muzyki, historii sztuki, informatyki, języka łacińskiego i kultury antycznej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego, wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o tańcu – na poziomie podstawowym albo rozszerzonym,
 • z języka mniejszości narodowej – na poziomie podstawowym lub rozszerzonym
  • * Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego jest zdawany w części ustnej i w części pisemne z tego samego języka.
   * Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego może być zdawany w części ustnej albo w części pisemnej, albo w obu tych częściach.
   * Wybór przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym nie jest zależny od typu szkoły, do której uczęszczał absolwent, ani od przedmiotów nauczanych w tej szkole.

   • Warunki uzyskania świadectwa

   • * Absolwent, który z wszystkich przedmiotów obowiązkowych uzyska co najmniej 30% pkt., otrzyma świadectwo dojrzałości.
    * Wyniki z egzaminów dodatkowych oraz zdawanych w języku obcym będącym drugim językiem nauczania nie mają wpływu na uzyskanie świadectwa.
    * Absolwent, który nie zda wyłącznie jednego egzaminu obowiązkowego w części ustnej albo pisemnej, może przystąpić do niego ponownie w sesji poprawkowej w sierpniu. Prawo to nie      
       dotyczy osób nieobecnych na egzaminie.
    * Absolwent, który otrzyma świadectwo, może w kolejnych sesjach egzaminacyjnych zadeklarować podwyższanie wyników oraz nowe przedmioty dodatkowe.
    * Absolwent, który nie zda więcej niż jednego egzaminu obowiązkowego, może przystąpić do tych egzaminów na zasadach obowiązujących w roku 2016, w kolejnej sesji. 

   * Termin wydania świadectw dojrzałości i aneksów do świadectw dojrzałościz egzaminu maturalnego przeprowadzanego w maju i w czerwcu 2016 roku: 05 lipca 2016 r.

   Kto może być zwolniony z egzaminu z danego przedmiotu?
    
   1. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych są zwolnieni z egzaminu z danego przedmiotu. 
   2. Laureatom i finalistom olimpiad uprawnienie wymienione w pkt 1. przysługuje także wtedy, gdy przedmiot nie był objęty szkolnym planem nauczania danej szkoły. 
   3. Osoba zwolniona z egzaminu będzie miała na świadectwie dojrzałości w rubryce danego przedmiotu wpisaną informację o uzyskaniu 100% punktów z tego przedmiotu na wybranym poziomie.

   

  Stara matura: 

  Tematy maturalne z języka polskiego - egzamin ustny

  Tematy w formacie DOC  Podziel się z innymi: Delicious Facebook Google Live Reddit StumbleUpon Tweet This Yahoo

  Copyright © 1920-2016 Zespół Szkół Ekonomicznych w Toruniu, ul. Grunwaldzka 39, 87-100 Toruń, tel. +48 566544613 | All rights reserved
  Technikum Nr 1 im. gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 im. gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
  Wojciech J.