Informacje o egzaminie zawodowym

Z dniem 1 września 2012 r. weszły w życie przepisy, które wprowadziły szereg zmian ‎w szkolnictwie zawodowym, w tym wprowadziły egzamin potwierdzający kwalifikacje w ‎zawodzie. ‎ Tutaj można obejrzeć prezentację : Egzamin zawodowy - zobacz jakie to proste.

Kto może przystąpić do egzaminu zawodowego?

Do egzaminu mogą przystąpić:‎
* uczniowie zasadniczych szkół zawodowych i techników,‎
* uczniowie (słuchacze) szkół policealnych,‎
* ‎absolwenci zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych,‎
* osoby posiadające świadectwa szkolne uzyskane za granicą, uznane za równorzędne ‎ze ‎świadectwami ukończenia        
odpowiednich polskich szkół ponadgimnazjalnych lub ‎szkół ‎ponadpodstawowych,‎
* osoby, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy,
* osoby dorosłe, które ukończyły praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych, jeżeli program   przyuczenia uwzględniał wymagania określone w podstawie programowej kształcenia w zawodach, zgłoszonych przez starostę do oke.

Egzamin zawodowy jest także przeprowadzany jako egzamin eksternistyczny dla osób, które, ukończyły gimnazjum albo ośmioletnią szkołę podstawową  oraz  ‎co najmniej dwa lata kształciły się lub pracowały w zawodzie, w którym ‎wyodrębniono daną ‎kwalifikację.

Co sprawdza egzamin zawodowy?

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, jest ‎formą oceny poziomu opanowania ‎przez zdającego wiadomości i umiejętności z zakresu ‎jednej kwalifikacji wyodrębnionej w ‎zawodzie.

Zakres wiedzy i umiejętności dla każdej kwalifikacji został ustalony podstawie ‎programowej ‎kształcenia w zawodach.

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała informatory dotyczące egzaminu ‎potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, które zawierają m.in. ‎przykładowe pytania i ‎zadania.

Kiedy przeprowadzony jest egzamin zawodowy?

Harmonogramy przeprowadzania etapu praktycznego będą zamieszczone na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Do kiedy mozna się zgłaszać na egzamin?

Uczniowie i słuchacze składają deklaracje przystąpienia najpóźniej na 4 miesiące przed ‎terminem egzaminu.‎

Natomiast osoby przystępujące do egzaminu w trybie eksternistycznym składają wniosek o ‎dopuszczenie do egzaminu do 31 stycznia (jeśli zamierzają przystąpić do egzaminu w danym ‎roku) lub do 30 września (jeśli zamierzają przystąpić w roku kolejnym).‎

Jak wygląda egzamin zawodowy?

Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i części praktycznej.‎

Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 ‎‎zadań zamkniętych, zawierającychcztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna ‎ ‎jest prawidłowa. ‎
Część pisemna może być zdawana z wykorzystaniem wydrukowanych papierowych arkuszy ‎egzaminacyjnych lub przy komputerze.‎ Obejrzyj film o egzaminie przy komputerze.

Część praktyczna  trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut i jest ‎‎przeprowadzana w formie testu praktycznego, polegającego na wykonaniu przez zdającego ‎‎zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku ‎‎egzaminacyjnym. Czas trwania części praktycznej egzaminu zawodowego dla konkretnej ‎kwalifikacji określony ‎jest w informatorze .‎ Dodatkowo na zapoznanie się z treścią zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu ‎egzaminacyjnym ‎oraz z wyposażeniem stanowiska egzaminacyjnego zdający ma 10 minut, ‎których nie wlicza ‎się do czasu trwania części praktycznej egzaminu zawodowego.

Czy za przystąpienie do egzaminu pobierana jest opłata?

Egzamin jest bezpłatny dla uczniów i słuchaczy.‎

W przypadku absolwentów opłata w wysokości 171 za cały egzamin zł jest pobierana w ‎przypadku trzeciego i kolejnego podejścia. ‎

Osoby przystępujące do egzaminu zawodowego w trybie egzaminu eksternistycznego wnoszą ‎opłatę w wysokości 171 zł za cały egzamin.  W przypadku powtarzania tylko jednej części ‎egzaminu eksternistycznego, opłata wynosi 57 zł za część pisemną i 114 zł za część ‎praktyczną.‎

Czy laureatom i finalistom olimpiad i turniejów przysługuje zwolnienie z egzaminu zawodowego?

Laureaci i finaliści turniejów i olimpiad tematycznie związanych z wybranym obszarem ‎kształcenia są zwolnieni z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w ‎zawodzie i  na świadectwie potwierdzającym kwalifikację w zawodzie otrzymują najwyższy ‎wynik.‎ 
Wykaz turniejów i olimpiad zwalniających z część pisemnej.

Czy osoby ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawne , mogą przystąpić do egzaminu zawodowego, który będzie dostosowany do ich potrzeb oraz możliwości?

Tak. Dostosowanie warunków i/lub form egzaminu zawodowego – na podstawie ‎‎odpowiednich dokumentów – przysługuje osobom:‎
* niesłyszącym
* słabosłyszącym
* niewidomym
* słabowidzącym
* z niepełnosprawnością ruchową i z czasową niesprawnością rąk
* z afazją
* z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
* z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
* z chorobami przewlekłymi
* chorym lub niesprawnym czasowo
* ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
* z niedostosowaniem społecznym lub zagrożeniem niedostosowaniem społecznym, które znalazły się w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej , które mają trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą
* z zaburzeniami komunikacji językowej. ‎

Szczegółowe sposoby dostosowania są wymienione w komunikacie dyrektora CKE.

Jakie warunki należy  spełnić aby zdać egzamin?

Aby zdać egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, należy uzyskać:‎

 • z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli minimum ‎‎20 punktów), oraz‎ ‎
 • z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania. ‎

Wynik egzaminu zawodowego ustala i przekazuje komisja okręgowa.

Jaki dokument otrzymuje się po zdaniu egzaminu?

Zdający, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, otrzymuje ‎‎świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, wydane przez komisję okręgową.

Osoba, która posiada świadectwa ‎potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w ‎danym zawodzie oraz posiada ‎odpowiedni poziom wykształcenia otrzymuje dyplom ‎potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Na wniosek absolwenta do dyplomu ‎potwierdzającego  kwalifikacje zawodowe dołącza się ‎Europass – Suplement do Dyplomu ‎Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe, który stanowi uzupełnienie informacji zawartych ‎w dyplomie i ma za zadanie ułatwić ich lepsze zrozumienie, przede wszystkim przez ‎pracodawców i instytucje zagraniczne. Dyplomy i suplementy do dyplomów  wydają okręgowe komisje egzaminacyjne.

Gdzie można znaleźć informacje o egzaminie zawodowym?

Informacje dotyczące egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe można uzyskać na stronach:

 • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku
 • Centralna Komisja Egzaminacyjna

 • Terminy przeprowadzania egzaminów zawodowych w  2019 r. w naszej szkole.

  Terminy egzaminów zawodowych

  Sesja 1 – styczeń 2019 r.

  Część pisemna

  A.23           10.01.2019 r.     10:00

  A.36           10.01.2019 r.     12:00

  Część praktyczna

  A.23           9.01.2019 r.       9:00

  A.35           17.01.2019 r.     9:00 

  A.36           18.01.2019 r.     9:00/15:00

  Sesja 2- czerwiec 2019 r.

  Część pisemna

  A.19           18.06.2019 r.     12:00

  A.35           18.06.2019 r.     10:00

  AU.35        18.06.2019 r.     10:00

  Część praktyczna

  A.19           21.06.2019 r.     9:00/15:00

  A.23           17.06.2019 r.     9:00

  A.35           26.06.2019 r.     15:00        

  AU.35        26.06.2019 r.     9:00

  A.36           27.06.2019 r.     9:00

   

  Egzaminy odbywają się w salach 207, 211, 305


  Materiały przygotowujące do egzaminu zawodowego

  Pracownia ekonomiczna
  Typowe operacje gospodarcze: format PDF

  Rachunkowość
  Typowe operacje gospodarcze: format PDFformat HTMLformat DOC

  Informacja dla niezorientowanych:

  Do otworzenia pliku DOC potrzebny jest Microsoft Word, OpenOffice Writer lub inny program obsługujący format DOC
  Do otworzenia pliku PDF potrzebny jest czytnik PDF, np. Foxit Reader, Adobe Reader


  Informatory: 

  Technik ekonomista

  Technik handlowiec

  Technik usług fryzjerskich 

  Sprzedawca

  Fryzjer


  Podziel się z innymi: Delicious Facebook Google Live Reddit StumbleUpon Tweet This Yahoo

  Copyright © 1920-2016 Zespół Szkół Ekonomicznych w Toruniu, ul. Grunwaldzka 39, 87-100 Toruń, tel. +48 566544613 | All rights reserved
  Technikum Nr 1 im. gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 im. gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
  Wojciech J.