Programy Europejskie

 Zrealizowane programy europejskie :

SOCRATES - COMENIUS

Socrates - a, cóż to jest i po co?

Zadaniem programu SOCRATES jest rozszerzanie współpracy europejskiej w dziedzinie edukacji. Jej różne formy obejmują dzieci, młodzież i dorosłych - od przedszkola po uniwersytet.

Celem programu jest kreowanie europejskiego wymiaru w nauczaniu, powiększanie kręgu osobistych doświadczeń o wiedzę na temat innych krajów Europy, rozwijanie poczucia jedności w Europie oraz wspomaganie procesów przystosowania się do nowych warunków społecznych i ekonomicznych w perspektywie zjednoczonej Europy.

Program edukacyjny SOCRATES jest inicjatywą Wspólnoty Europejskiej przyjętą do realizacji w latach 1995-1999 (I faza programu) oraz 2000-2006 (II faza programu). Polska i inne kraje stowarzyszone z Unią Europejską brały w nim udział już od roku szkolnego 1996/97 - w ramach działań przygotowawczych. Formalne przystąpienie Polski do programu SOCRATES nastąpiło w marcu 1998r.

 • Zobacz jak  przebiegała realizacja projektu międzynarodowego w ramach programu Socrates - Comenius

LEONARDO DA VINCI

 • Co to jest program Leonardo da Vinci? 

  Program Leonardo da Vinci jest częścią programu edukacyjnego Unii Europejskiej 
  „Uczenie się przez całe życie” (Lifelong Learning Programme). Został on powołany 
  decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady by wspierać działania w obszarze 
  kształcenia i szkolenia zawodowego. Jest realizowany w okresie od 1 stycznia 2007r. 
  do końca grudnia 2013 r. 

  Jaki jest cel programu? 

  Celem programu jest promowanie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy oraz wdrażanie innowacji edukacyjnych dla kształcenia i doskonalenia umiejętności zawodowych. Realizowane projekty pomagają absolwentom oraz pracownikom zdobyć nowe kwalifikacje w czasie staży i praktyk, kształtować otwartość i wrażliwość międzykulturową, doskonalić znajomość języków obcych oraz adoptować się do warunków życia i pracy za granicą.

 • Więcej informacji na http://leonardo.org.pl


 • Zobacz jak wyglądała realizacja programu Leonardo da Vinci • Program europejski w trakcie realizacji

  COMENIUS

                                                                               

   

  O programie:

  Comenius jest programem, którego głównym celem jest poprawa jakości edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez umocnienie współpracy europejskiej i umożliwienie łatwiejszego dostępu do możliwości kształcenia w Europie. Program zapoznaje uczniów z wymiarem europejskim studiowanych przedmiotów, zwiększa możliwości zdobywania własnych poglądów na temat innych państw europejskich w efekcie rozwijając poczucie tożsamości europejskiej i zdolność do kształtowania i przystosowywania się do zmian gospodarczych i społecznych zachodzących we wspólnej Europie. 

  Cele szczegółowe Programu Comenius:

  - rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości;
  - pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.

  Cele operacyjne Programu Comenius:

  - poprawa pod względem jakościowym i ilościowym mobilności, w której uczestniczą uczniowie i kadra nauczycielska z różnych państw członkowskich;
  - poprawa pod względem jakościowym i ilościowym partnerstwo pomiędzy szkołami z różnych państw członkowskich, tak aby objąć wspólnymi działaniami oświatowymi w okresie trwania programu przynajmniej 3 miliony uczniów;
  - zachęcanie do nauki nowożytnych języków obcych;
  - wspieranie tworzenia innowacyjnych i opartych na TIK treści, usług, metodologii uczenia oraz praktyk w zakresie uczenia się przez całe życie;
  - wzmacnianie jakości i wymiaru europejskiego kształcenia nauczycieli;
  - wspieranie poprawy metod dydaktycznych i zarządzania.

  Projekt realizowany w ramach programu Comenius może mieć charakter dwustronny lub wielostronny. W pierwszym przypadku współpracują ze sobą dwie szkoły europejskie, które uczą się języka kraju partnerskiego. Projekt wielostronny natomiast, realizowany jest przez przynajmniej trzy szkoły z różnych krajów. Uczestnicy nie muszą uczyć się języków partnerów zaś w wizytach uczestniczy grupka uczniów angażujących się w prace projektowe.

  Więcej informacji na http://comenius.org.pl

  Zespół Szkół Ekonomicznych otrzymał  dofinansowanie na realizację wielostronnego partnerskiego projektu szkół Comenius – „Uczenie się przez całe życie”  na lata 2013 - 2015. Projekt będzie  opierał  się na współpracy między sześcioma szkołami średnimi z następujących krajów: bułgaria, Hiszpania, Irlandia, Niemcy, Polska, Włochy. Tytuł naszego projektu to „Supporting Our Sensibility towards Europe” – „S.O.S Europe” („Wspieranie naszej wrażliwości wobec Europy). 

  Wszystkich chętnych do współpracy zapraszam.

  Kontakt - sala 208 - koordynator projektu - Łucja Modzelewska


  Tu znajdziesz informacje dotyczące realizacji projektu międzynarodowego "S.O.S. EUROPE" w ramach programu  Comenius


Podziel się z innymi: Delicious Facebook Google Live Reddit StumbleUpon Tweet This Yahoo

Copyright © 1920-2016 Zespół Szkół Ekonomicznych w Toruniu, ul. Grunwaldzka 39, 87-100 Toruń, tel. +48 566544613 | All rights reserved
Technikum Nr 1 im. gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 im. gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
Wojciech J.