Najistotniejsze bariery rozwoju gospodarczego i zależności pomiędzy nimi

Każdy kraj dąży do rozwoju gospodarczego. Szybciej i płynniej rozwijająca się gospodarka krajowa to zwiększone przychody z podatków. Umiejętność odpowiedniego wpływania na rozwój gospodarczy powinna leżeć w kompetencjach każdego zarządzającego. Niestety istnieje wiele barier w rozwoju gospodarczym.

Bariery rozwoju gospodarczego – polityczne i prawne

Nawet najlepiej prowadzone finanse państwowe mogą być powodem, dla którego rozwój gospodarczy nie jest wystarczająco dynamiczny, lub wręcz państwo pogrążyło się w stagnacji. Przede wszystkim jeśli brak jest inwestycji w kapitał fizyczny (czyli na przykład w infrastrukturę drogową) lub są one bardzo niskie przynosi to w konsekwencji negatywne skutki. Analogicznie wygląda sytuacja, gdy chodzi o bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Inne bariery rozwoju gospodarczego to na przykład niekorzystna dla przedsiębiorców sytuacja gospodarcza, wysokie obciążenia podatkowe rozpoczynających działalność. Do barier prawnych z kolei należy zaliczyć przede wszystkim sytuację legislacyjną, która generuje niski poziom swobody gospodarczej. Zazwyczaj państwa o takich przymiotach charakteryzują się zmienną sytuacją polityczną, a taki bark stabilności nie wpływa dobrze na rozwój gospodarczy – brak jest zarówno skłonności do inwestycji ze strony zagranicznych inwestorów, jak i do otwierania własnych działalności przez mieszkańców, a w konsekwencji prowadzi to do stagnacji gospodarczej.

Bariery rozwoju o pochodzeniu społecznym lub kulturowym

Poza barierami polityczno-prawnymi istnieje jeszcze szereg barier o charakterze społecznym lub kulturowym – jest to jednak powiązane bezpośrednio z sytuacją polityczną danego kraju. Główne bariery rozwoju gospodarczego to niskie inwestycje w kapitał ludzki przez państwo. Brak inwestycji w wysoki poziom oświaty czy dostępności do świadczeń medycznych przekłada się bezpośrednio na opóźnienie rozwoju gospodarczego. Dodatkowo, kapitał ludzki jest aktualnie uznawany za czynnik przewagi konkurencyjnej nad innymi gospodarkami – brak wykształconej kadry pracowniczej nie pozwoli na osiągnięcie sukcesu na rynku. Dodatkowo występują bariery rozwoju gospodarczego o charakterze kulturowym, do których należy zaliczyć te generowane przez utrwalone nierówności dochodowe lub społeczne – należy tu wskazać występowanie grupy oligarchów czy też podział kastowy w kraju. Wszystkie te bariery mają duży wpływ nie tylko na rządzących, ale przede wszystkim na to, jak w dłuższym okresie czasu rozwija się konkretne państwo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *