Przegląd UDT – na czym polega i jak przebiega?

Każde urządzenie transportu bliskiego podlegające dozorowi technicznemu przed dopuszczeniem do ruchu musi przejść przegląd UDT. Na czym polega i jak przebiega przegląd UDT oraz rejestracja urządzeń transportu bliskiego?

Przegląd UDT musi być przeprowadzony przed rozpoczęciem eksploatacji UTB

Każde urządzenie transportu bliskiego, które podlega dozorowi technicznemu, przed przystąpieniem do eksploatowania musi przejść badanie techniczne. Przegląd techniczny organizowany jest na pisemny wniosek eksploatującego, który wysyła go do lokalnej jednostki Urzędu Dozoru Technicznego. Przed wydaniem pozwolenia jednostka UDT umawia z eksploatującym termin badania technicznego. Inspektor dozoru technicznego wykonuje badanie techniczne w obecności eksploatującego lub osoby przez niego upoważnionej.

Czynności dozoru technicznego podczas przeglądu UDT sprowadzają się do zweryfikowania stanu technicznego urządzenia, jego wyposażenia, a także oznakowania. Podczas badania inspektor przeprowadza także próby techniczne przed uruchomieniem dźwignicy, a także w warunkach jej pracy. W trakcie przeglądu UDT inspektor weryfikuje także zgodność, prawidłowość i kompletność dokumentacji technicznej.

Po przeprowadzeniu przeglądu UDT inspektor tworzy protokół wykonania czynności dozoru technicznego do podpisu przedsiębiorcy lub upoważnionej przez niego osoby. Eksploatujący musi zagwarantować inspektorowi na czas trwania przeglądu UDT odpowiednie warunki do sprawnego i bezpiecznego wykonania czynności dozoru technicznego. Po przeprowadzeniu czynności odbiorczych eksploatujący zobligowany jest do prowadzenia księgi rewizyjnej urządzenia.

Przegląd UDT podczas badań okresowych i doraźnych

Poza przeglądami UDT wykonywanymi podczas badań odbiorczych urządzenia transportu bliskiego podlegają także badaniom okresowym i doraźnym poawaryjnym i powypadkowym.

Badania okresowe to cykliczne przeglądy UDT (nie rzadziej niż raz do roku) wykonywane zgodnie z terminem wskazanym przez producenta dźwignicy. Podczas okresowych przeglądów UDT sprawdzany jest stan techniczny dźwignic oraz weryfikowane jest, czy eksploatujący wprowadził w życie zalecenia z poprzednich badań.

Badania doraźne poawaryjne i powypadkowe przeprowadzane są na wniosek eksploatującego. Doraźne przeglądy UDT mają na celu zweryfikowanie przyczyny awarii lub wypadku, określenie stopnia uszkodzeń, a także wystawienia zaleceń dotyczących naprawy awarii przed ponownym dopuszczeniem urządzenia transportu bliskiego do ruchu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.