Biznes

Umowa zlecenie a umowa o prace – czym się różni?

Umowa zlecenie a umowa o pracę są dwoma najczęściej spotykanymi formami zatrudnienia. Choć obie umowy mają na celu ustanowienie relacji pomiędzy pracownikiem a pracodawcą, istnieją pewne istotne różnice między nimi. Umowa zlecenie a umowa o pracę różnią się przede wszystkim zakresem obowiązków, typem zatrudnienia oraz prawami i obowiązkami wynikającymi z nich. W tym artykule przyjrzymy się bliżej tym dwóm formom umowy, omówimy ich charakterystykę oraz porównamy je pod kątem różnych aspektów.

Kluczowe różnice – jakie dokładnie są?

Warto pamiętać, że wybór między umową zlecenie a umową o pracę zależy od indywidualnych preferencji i potrzeb zarówno pracownika, jak i pracodawcy. Umowa zlecenie i umowa o pracę są dwoma różnymi formami zatrudnienia. Oto najważniejsze różnice między nimi:

 • Charakter pracy: Umowa zlecenie dotyczy zazwyczaj określonego zadania lub projektu, podczas gdy umowa o pracę odnosi się do stałego zatrudnienia.
 • Podległość: W przypadku umowy zlecenie, osoba wykonująca zlecenie jest niezależna i nie podlega bezpośrednio instrukcjom pracodawcy, podczas gdy w umowie o pracę pracownik jest podległy pracodawcy i otrzymuje od niego instrukcje dotyczące wykonywanej pracy.
 • Samodzielność: Umowa zlecenie daje większą swobodę działania i możliwość samodzielnego organizowania pracy, podczas gdy umowa o pracę wymaga wykonywania obowiązków zgodnie z instrukcjami pracodawcy.
 • Odpowiedzialność za wynik: Przy umowie zlecenie zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za rezultaty swojej pracy, natomiast w umowie o pracę pracodawca ponosi większą odpowiedzialność za wyniki pracy pracownika.
 • Zwolnienie: Umowa zlecenie może być łatwiej rozwiązana przez obie strony, natomiast umowa o pracę wymaga spełnienia określonych warunków i procedur dotyczących zwolnienia.

Różnice w charakterze umowy – najważniejsze czynniki

Umowa zlecenie a umowa o pracę różnią się przede wszystkim w zakresie obowiązków pracownika. W przypadku umowy zlecenie, pracownik wykonuje konkretne zadania na rzecz zleceniodawcy, jednak nie jest bezpośrednio podporządkowany. Pracownik nie ma określonego czasu pracy, a jego odpowiedzialność sprowadza się głównie do realizacji zadań zgodnie z umową. Natomiast w przypadku umowy o pracę, pracownik jest podporządkowany pracodawcy, ma określony czas pracy i wykonuje różnorodne zadania zgodnie z wymaganiami pracodawcy. Dodatkowo, pracownik może być zobowiązany do wykonywania dodatkowych obowiązków.

 • Charakter umowy: Umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną, która reguluje współpracę między zleceniodawcą a zleceniobiorcą. Natomiast umowa o pracę to umowa zawierana między pracodawcą a pracownikiem i reguluje zatrudnienie.
 • Podmioty umowy: W przypadku umowy zlecenie, zleceniodawcą może być zarówno osoba fizyczna, jak i prawna, natomiast zleceniobiorcą może być tylko osoba fizyczna. Umowa o pracę może być zawarta tylko między pracodawcą a pracownikiem, którzy również muszą być osobami fizycznymi.
 • Obowiązki stron: Umowa zlecenie polega na świadczeniu określonych usług lub wykonaniu określonego dzieła przez zleceniobiorcę dla zleceniodawcy. Natomiast umowa o pracę wiąże się z wykonywaniem określonej pracy na rzecz pracodawcy.
 • Odpowiedzialność: W przypadku umowy zlecenie, zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za wykonanie zlecenia, natomiast w umowie o pracę, pracownik ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku wyrządzenia szkody umyślnie lub z rażącą nieostrożnością.
AspektUmowa zlecenieUmowa o pracę
CharakterUmowa cywilnoprawnaUmowa o charakterze prawnym
PodmiotyOsoba fizyczna lub prawna jako zleceniodawca, osoba fizyczna jako zleceniobiorcaPracodawca, pracownik
ObowiązkiŚwiadczenie usług lub wykonanie dziełaWykonywanie określonej pracy
OdpowiedzialnośćZleceniobiorca ponosi odpowiedzialnośćPracownik ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku wyrządzenia szkody umyślnie lub z rażącą nieostrożnością

Różnice w wynagrodzeniu – gdzie zarobię więcej?

Umowa zlecenie a umowa o pracę różnią się między innymi pod względem wynagrodzenia. Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę ma prawo do określonej stawki godzinowej lub miesięcznej, która jest ustalana na podstawie umowy lub wyników negocjacji z pracodawcą. Natomiast osoba wykonująca umowę zlecenie otrzymuje wynagrodzenie w formie wynagrodzenia za wykonaną pracę lub usługę.

 • W przypadku umowy zlecenie nie ma określonej stawki godzinowej czy miesięcznej, wynagrodzenie zależy od ilości wykonanej pracy. Może być ono ustalane na podstawie stawki godzinowej, stawki za wykonaną usługę lub w formie ryczałtu. Wynagrodzenie w przypadku umowy o pracę jest zazwyczaj stabilne i regularnie wypłacane, natomiast w przypadku umowy zlecenie może być bardziej zmienną i zależne od ilości i rodzaju wykonanej pracy.
 • Przykładem takiej różnicy może być sytuacja, w której pracownik na umowie o pracę otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 4000 złotych miesięcznie, natomiast osoba na umowie zlecenie otrzymuje 50 złotych za godzinę pracy i w danym miesiącu pracuje 80 godzin, co daje wynagrodzenie w wysokości 4000 złotych.

Różnice w okresie wypowiedzenia

Umowa zlecenie a umowa o pracę różnią się między innymi w kwestii okresu wypowiedzenia. W przypadku umowy o pracę, zarówno pracodawca, jak i pracownik mają obowiązek przestrzegania okresu wypowiedzenia, który wynosi zazwyczaj od 1 do 3 miesięcy, w zależności od długości zatrudnienia. Natomiast w umowie zlecenie obowiązek ten nie istnieje, a strony mogą ustalić dowolny termin zakończenia współpracy. Warto jednak pamiętać, że umowa zlecenie może być rozwiązana przez każdą ze stron w dowolnym momencie, bez konieczności podania przyczyny. W przypadku umowy o pracę natomiast, rozwiązanie umowy wymaga uzasadnienia i może nastąpić tylko w przypadku istnienia ważnej przyczyny, takiej jak złamanie obowiązków pracowniczych czy trudności finansowe pracodawcy. Poniżej przedstawiam tabelę porównującą okres wypowiedzenia w obu rodzajach umów:

Okres zatrudnieniaUmowa zlecenieUmowa o pracę
do 3 miesięcyw dowolnym momencieod 1 do 3 miesięcy
powyżej 3 miesięcyw dowolnym momencieod 1 do 3 miesięcy

Różnice w zabezpieczeniu socjalnym

Umowa zlecenie a umowa o pracę różnią się między innymi pod względem zabezpieczenia socjalnego. W przypadku umowy o pracę pracownik podlega ubezpieczeniom społecznym, takim jak ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe. Składki na te ubezpieczenia odprowadza pracodawca. Natomiast w przypadku umowy zlecenia, zabezpieczenie socjalne jest ograniczone. Osoba wykonująca umowę zlecenie nie jest objęta ubezpieczeniem emerytalnym, rentowym, chorobowym ani wypadkowym. Oznacza to, że nie ma prawa do świadczeń takich jak emerytura czy zasiłek chorobowy.

 • Umowa o pracę:
UbezpieczeniePracownikPracodawca
EmerytalneTakTak
RentoweTakTak
ChoroboweTakTak
WypadkoweTakTak
 • Umowa zlecenie:
UbezpieczenieOsoba wykonująca zlecenieZleceniodawca
EmerytalneNieNie
RentoweNieNie
ChoroboweNieNie
WypadkoweNieNie

Umowa zlecenie a umowa o pracę – podsumowanie

Kluczową różnicą między umową o pracę a umową zlecenie jest charakter i zakres praw i obowiązków pracownika. Wybór pomiędzy tymi dwiema formami zatrudnienia zależy od indywidualnych preferencji, sytuacji życiowej oraz rodzaju wykonywanej pracy. Ważne jest, aby przed podpisaniem umowy zrozumieć wszystkie jej kluczowe elementy i skonsultować się w razie wątpliwości z ekspertem lub prawnikiem. To pozwoli uniknąć nieporozumień i prowadzić satysfakcjonującą i legalną współpracę zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy.

Umowa zlecenie a umowa o prace – czym się różni? – FAQ

Jakie są główne różnice między umową zlecenie a umową o pracę?

Umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną, w której jedna strona (zleceniobiorca) wykonuje określone zadania na rzecz drugiej strony (zleceniodawcy), natomiast umowa o pracę jest umową regulowaną przez Kodeks pracy, w której pracownik wykonuje pracę na rzecz pracodawcy w zamian za wynagrodzenie.

Jakie są podstawowe cechy umowy?

Podstawowymi cechami umowy o pracę są: ustalony czas pracy, określone obowiązki pracownika i pracodawcy, wynagrodzenie za pracę, a umowa zlecenie charakteryzuje się wykonaniem określonego zadania, brakiem ustalonego czasu pracy i większą niezależnością wykonawcy.

Która forma zatrudnienia jest bardziej korzystna dla pracownika: umowa o pracę czy umowa zlecenie?

Korzystniejsza forma zatrudnienia dla pracownika to umowa o pracę, która zapewnia mu większe bezpieczeństwo zatrudnienia, większe świadczenia socjalne i stabilniejsze warunki pracy niż umowa zlecenie.

Redakcja zset.pl

Daniel, autor publikujący posty na ZSET.pl na temat finansów, biznesu i gospodarki, jest doświadczonym ekspertem w dziedzinie finansów korporacyjnych. Jego wnikliwe analizy i przenikliwe spojrzenie na aktualne wydarzenia gospodarcze dostarczają czytelnikom cennych informacji i perspektyw na temat zmian rynkowych. Z bogatym doświadczeniem zawodowym w sektorze finansowym, Daniel dzieli się praktycznymi poradami oraz świeżymi spostrzeżeniami, dostarczając czytelnikom wartościowych wskazówek dotyczących inwestycji, strategii biznesowych i ogólnych trendów gospodarczych