Dotacje dla samozatrudnionych w dobie pandemii

Zgodnie z informacjami zawartymi na stronach rządowych związanych z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej osoby samozatrudnione mogą liczyć na dotacje związane z następstwem pandemii koronawirusa. Warto zatem zwrócić uwagę na to kogo może objąć wsparcie i w jakiej wysokości.

Jakie możliwości daje specustawa?

Przygotowana specustawa ma za zadanie walkę z negatywnymi skutkami pandemii na terenie kraju, które objęły różne grupy zawodowe korzystające z możliwości samozatrudnienia. Dotyczy ona między innymi pracowników wykonujących pracę zdalną, którzy mogą skorzystać z dofinansowania wybranych kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w sytuacji, w której doszło do spadku notowanych obrotów na skutek pandemii koronawirusa.

Jakie dotacje dla samozatrudnionych określa specustawa?

Samozatrudnieni mogą liczyć na zróżnicowaną wysokość wsparcia, która uzależniona jest od wysokości udokumentowanego spadku obrotów. W przypadku spadku obrotu o co najmniej trzydzieści procent dotacje dla samozatrudnionych mogą zostać przyznane w wysokości połowy kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie. Dla spadku wynoszącego co najmniej pięćdziesiąt procent dofinansowanie może być wypłacane miesięcznie na poziomie siedemdziesięciu procent kwoty minimalnego wynagrodzenia. Natomiast dla spadku wynoszącego co najmniej osiemdziesięciu procent wypłacane będzie dofinansowanie w wysokości dziewięćdziesięciu procent kwoty minimalnego wynagrodzenia.

W jaki sposób wypłacane będzie wsparcie?

Dotacje dla samozatrudnionych wypłacane będą w cyklach miesięcznych. Co ważne ich wypłata nastąpi po złożeniu stosownego oświadczenia przez przedsiębiorcę dotyczącego prowadzenia jego działalności w danym miesiącu, za który dofinansowanie ma być wypłacane.

Czy wsparcie ograniczone jest czasowo?

Tak. Dotacje przyznawane są na na okres nie dłuższy niż trzy miesiące. W drodze rozporządzenia wydanego przez Radę Ministrów okres ten może jednak ulec zmianie.

W stosunku do kogo kierowana jest pomoc?

Jak wspomniano powyżej, wsparcie skierowane jest dla przedsiębiorców będących osobą fizyczną niezatrudniających pracowników. Nie jest ono obligatoryjne, a brak chęci skorzystania z pomocy nie ponosi za sobą żadnych negatywnych konsekwencji. Należy również pamiętać o tym, że w przypadku skorzystania z dofinansowania realizowanego w ramach innych środków publicznych przedsiębiorca nie może łączyć różnych świadczeń dotyczących tych samych kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Należy również pamiętać o tym, że przedsiębiorca obiegający się o wsparcie nie może posiadać zaległości związanych na przykład z odprowadzaniem podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne czy zdrowotne. Odpowiedni wniosek o dofinansowanie musi on złożyć w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. Wniosek składany jest do powiatowego urzędu pracy, który jest właściwy ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Może on być złożony osobiście lub przez platformę praca.gov.pl. Status wniosku może być sprawdzony poprzez kontakt z powiatowym urzędem pracy lub za pomocą platformy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.