Jesteś tutaj

Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jest centralnym organem administracji panstwowej sprawujacy nadzór nad rynkiem finansowym
Powstała na mocy ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. nr 157, poz. 1119), 19 września 2006 r. Nowy organ nadzoru przejął zadania zniesionej przepisami w/w ustawy Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych i Funduszy Emerytalnych oraz Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.

Od dnia 1 stycznia 2008 r. nadzór finansowy sprawowany przez Komisję Nadzoru Finansowego obejmuje także nadzór bankowy oraz nadzór nad instytucjami pieniądza elektronicznego. KNF przejęła kompetencje Komisji Nadzoru Bankowego
Nadzór nad działalnością KNF sprawuje Prezes Rady Ministrów.


W skład Komisji wchodzą Przewodniczący, dwóch zastępców Przewodniczącego i czterech członków.
 • Przewodniczącego Komisji powołuje Prezes Rady Ministrów na pięcioletnią kadencję.
 • Zastępców Przewodniczącego powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek Przewodniczącego.

 • Członkami Komisji są:
 • Minister właściwy do spraw instytucji finansowych albo jego przedstawiciel
 • Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego albo jego przedstawiciel
 • Prezes Narodowego Banku Polskiego albo delegowany przez niego Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego
 • Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 • Struktura Urzędu KNF:
 • Pion Nadzoru Bankowego (PNB)
 • Pion Nadzoru Rynku Kapitałowego (PNK)
 • Pion Nadzoru Ubezpieczeniowo-Emerytalnego (PNU)
 • Pion Inspekcji (PIN)
 • Pion Polityki Rozwoju Rynku Finansowego i Polityki Międzysektorowej (PPM)
 • Pion Organizacyjny (POR)
 • Pion Prawno – Legislacyjny (PPL)

 • Komisja Nadzoru Finansowego sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz nad instytucjami pieniądza elektronicznego. Do zadań Komisji należy ponadto:
 • a. podejmowanie działań służących prawidłowemu funkcjonowaniu rynku finansowego;
 • b. podejmowanie działań mających na celu rozwój rynku finansowego i jego konkurencyjności;
 • c. podejmowanie działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego;
 • d. udział w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym;
 • e. stwarzanie możliwości polubownego i pojednawczego rozstrzygania sporów między uczestnikami rynku finansowego, w szczególności sporów wynikających ze stosunków umownych między podmiotami podlegającymi nadzorowi Komisji a odbiorcami usług świadczonych przez te podmioty;
 • f. wykonywanie innych zadań określonych ustawami.
 • Celem nadzoru nad rynkiem finansowym jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania tego rynku, jego stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości, zaufania do rynku finansowego, a także zapewnienie ochrony interesów uczestników tego rynku.


  Komisja Nadzoru Finansowego sprawuje nadzór w następującym zakresie:
 • nadzór bankowy, sprawowany zgodnie z przepisami:
 • ustawy - Prawo bankowe,
 • ustawy o Narodowym Banku Polskim
 • ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających;
 • nadzór emerytalny, sprawowany zgodnie z przepisami:
 • ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
 • ustawy o pracowniczych programach emerytalnych,
 • ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych
 • ustawy o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych;
 • nadzór ubezpieczeniowy, sprawowany zgodnie z przepisami:
 • ustawy o działalności ubezpieczeniowej,
 • ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym,
 • ustawy o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych
 • ustawy z o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich,
 • ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych,
 • nadzór nad rynkiem kapitałowym, sprawowany zgodnie z przepisami:
 • ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1538 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708),
 • ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539),
 • ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 121, poz. 1019 i Nr 183, poz. 1537 i 1538),
 • ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym,
 • nadzór nad instytucjami pieniądza elektronicznego, sprawowany zgodnie przepisami:
 • ustawy z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz. U. Nr 169, poz. 1385 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 96, poz. 959),
 • nadzór uzupełniający, sprawowany zgodnie z przepisami:
 • ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego.

 • Komisja Nadzoru Finansowego nie obejmuje swoim nadzorem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, SKOK, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz ubezpieczenia zdrowotnego w Narodowym Funduszu Zdrowia. Podlegają one nadzorom właściwych ministrów.